Inushuk by Sam Kavik

$150.00

Artist: Sam Kavik

Size: 5 x 4 x 1.5 in.

Sanikiluaq, 2016

U240

Share this